Procés d’obtenció de l’aigua envasada: mineral natural i de brollador

 

El procés comença amb la captació de l’aigua de fonts subterrànies. Seguidament, l’aigua es transporta a través de conductes hermèticament tancats a dipòsits d’acer inoxidable alimentari d’alta qualitat, on l’aigua conserva totes les seves propietats naturals.

En certs casos i quan és necessari, es produeix un procés de filtració entre la captació i l’envasat en què només es separen aquells elements naturalment inestables. L’aigua no pot ser sotmesa a cap tipus de tractament.

Des d’aquests dipòsits, l’aigua és bombejada fins les sales d’envasat on s’introdueix directament a les ampolles.

En el procés d’envasat majoritàriament s’utilitzen materials com vidre reutilitzable, vidre reciclable i PET (plàstic reciclable). El tapament de l’ampolla es realitza immediatament després de ser omplerta.

Seguidament es passa a l’etapa d’etiquetatge i a la d’emmagatzemat fins a la seva posterior distribució als punts de venda.

Amb l’objectiu de complir amb l’actual legislació sobre la trašabilitat, vetllar per la salut del consumidor i per tal que aquest disposi de la màxima informació, les ampolles etiquetades són numerades en lots i incorporen la data de consum preferent.

En el territori català aquests punts de venda són nombrosos i diversos. Podem comprar aigua envasada al supermercats, a les petites botigues de barri, a les benzineres, a les màquines de vending, etc.