Benefici de ser soci


Sent soci d’ACEA podràs...

 • Tenir informació sobre:
  • notícies d’interès del sector i de les empreses
  • la nova normativa nacional, europea i internacional
  • subvencions, ajudes a empreses, etc. de l’àmbit català.

 • Participar a totes les reunions de l’Associació.
 • Realitzar consultes en àrees com: legislació alimentària, producció, comerç exterior...
 • Accedir a cursos de formació continua.
 • Obtenir difusió de la seva companyia en les comunicacions que realitzi l’Associació.

Què necessito per ser soci?

 • Exercir l’activitat d’Envasadors o Importadors d’Aigües Minero-medicinals; Minerals naturals; de Brolladors i Potables Preparades.
 • Amb domicili legal al territori català.
 • Els importadors hauran de ser d’àmbit nacional i fixar el seu domicili legal a Catalunya.
 • Gaudir de les oportunes autoritzacions oficials.

Si vols associar-te o necessites tenir més informació, clica aquí.